ALGEMENE VOORWAARDEN

LOGOPAK B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Madridstraat 21-25 te (1175 RK) Lijnden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem onder nummer 2/2014.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Logopak gedane aanbiedingen en op alle met Logopak gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige aanbiedingen en overeenkomsten tussen Logopak en de wederpartij.

1.2 Onder "goederen" dient tevens te worden verstaan door Logopak verrichte studies en/of door Logopak verstrekte adviezen/inlichtingen en/of door Logopak verstrekte onderhoudswerkzaamheden in het kader van een service-overeenkomst en/of iedere andere vorm van dienstverlening.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mondelinge, andersluidende afspraken bestaan niet.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.5 Door het plaatsen van een order en/of inontvangstname van geleverde goederen wordt de wederpartij geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en annulering

2.1 Aanbiedingen en prijsopgaven door Logopak zijn vrijblijvend en worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht en/of totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Orders door de wederpartij zijn bindend en kunnen binnen twee weken na ontvangst door Logopak dan wel schriftelijk, dan wel door uitvoering van de opdracht worden aanvaard.

2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen van goederen in door Logopak verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren goederen.

2.3 De door Logopak verstrekte aanbiedingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde eigendom van Logopak en dienen op eerste verzoek aan Logopak te worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen en modellen door de wederpartij of derden is schriftelijke toestemming van Logopak vereist.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, gelden de door Logopak opgegeven prijzen voor levering af Lijnden. De door Logopak opgegeven prijzen zijn netto prijzen en derhalve exclusief omzetbelasting, en exclusief kosten zoals verpakkingskosten, transportkosten, kosten voor reserveonderdelen en installatie- en bevestigingskosten.

2.5 Door Logopak verrichte studies evenals afleverings- en montagekosten worden de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht.

2.6 Indien na het sluiten van de overeenkomst prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - dan is Logopak gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. Verhoogt Logopak de prijzen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2.7 Annulering door de wederpartij van de door haar geplaatste order kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Logopak. Indien Logopak akkoord gaat met annulering, is de wederpartij aan Logopak een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 10% van de koopsom (excl. BTW) die de wederpartij bij de uitvoering van de order aan Logopak had moeten voldoen.

 

Artikel 3: Levering: risico en verzending

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risiko van de wederpartij te Lijnden vanaf het bedrijf van Logopak [ex works Incoterms 2010].

3.2 Het transport vanaf Lijnden of elders is steeds, ook in geval van onderhouds- en herstelwerkzaamheden, voor rekening en risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Logopak de wijze en route van transport. Op verzoek van de wederpartij kan Logopak voor rekening en ten behoeve van de wederpartij een transportverzekering afsluiten. De wijze van verpakking wordt door Logopak bepaald. Verpakking wordt tegen kostprijs berekend en wordt door Logopak niet teruggenomen.

3.3 Levertijden worden steeds geacht bij benadering door Logopak te zijn opgegeven. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij geen aanspraak op annulering en/of schadevergoeding.

3.4 Het verkochte goed is vanaf het tijdstip dat het voor levering bereid staat voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij weigert de aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zoals vracht- en opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2 Bij overschrijding van de in artikel 4.1 genoemde betalingstermijn wordt de wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Logopak zonder sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger mocht zijn dan 1% per maand, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de Logopak verder toekomende rechten, waaronder het recht op de wederpartij te verhalen alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste tenminste 15% over de eerste EUR 2.500 van de vordering, 10% over de volgende EUR 2.500 van de vordering, 5% over de volgende EUR 5.000 van de vordering, 1% over de volgende EUR 190.000 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van EUR 6.775 en een minimum van EUR 40.

4.3 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de met Logopak gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, stilleging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Logopak te harer keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Logopak tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van Logopak om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde goederen en/of terzake van de wel door Logopak uitgevoerde werkzaamheden, en wel onverminderd het recht van Logopak op vergoeding van kosten, rente en schade. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke Logopak op de wederpartij heeft direct opeisbaar.

4.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Logopak gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Logopak zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij de verlangde zekerheid te stellen, geeft Logopak het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van Logopak op vergoeding van de reeds door Logopak uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht van Logopak op vergoeding van kosten, rente en schade.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang Logopak van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft en/of zolang de wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen jegens Logopak heeft voldaan, behoudt Logopak de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor.

5.2 Indien de wederpartij nalaat enig aan Logopak verschuldigd bedrag terstond te betalen en/of indien de wederpartij anderszins enige verplichting jegens Logopak niet nakomt, is Logopak gerechtigd de geleverde goederen terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen integraal ten laste van de wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (ondermeer auteursrechten, eventuele octrooirechten, rechten op modellen en/of andere rechten) terzake van de door Logopak geleverde goederen (waaronder tevens dient te worden verstaan standaardprogrammatuur en speciaal voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur, andere informatie al dan niet in geschrifte, etc.) blijven volledig voorbehouden en worden derhalve op geen enkele wijze overgedragen.

6.2 Terzake van de door Logopak ter beschikking gestelde programmatuur geldt dat de wederpartij alleen een intern gebruiksrecht heeft. De wederpartij zal de programmatuur geheim houden en niet aan derden bekend maken. De wederpartij zal deze geheimhoudingsverplichting ook aan haar personeel opleggen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Logopak is conform de geldende wettelijke regelingen aansprakelijk voor schade die berust op opzettelijk en/of bewuste roekeloos handelen door Logopak ingeschakelde leidinggevend personeel en/of leidinggevende hulppersonen. Overige aansprakelijkheid uit hoofde van tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad door handelen van Logopak en/of derden is uitgesloten, waaronder in het bijzonder aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfs -en/of stagnatieschade.

7.2 Adviezen en inlichtingen worden door Logopak naar beste weten verstrekt. Logopak aanvaardt echter voor de juistheid van deze adviezen en inlichtingen geen enkele aansprakelijkheid.

7.3 Onder geen beding is Logopak aansprakelijk voor schade die de waarde van de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden te boven gaat, dan wel schade die het bedrag te boven gaat die in het concrete geval door een door Logopak afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

 

Artikel 8: Garanties

8.1 Op geleverde gebruikte goederen wordt door Logopak geen garantie verstrekt.

8.2 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Logopak geen garantie verstrekt.

8.3 Toezeggingen van de fabrikant buiten de door hem gestelde garantiebepalingen binden Logopak op geen enkele wijze en kunnen Logopak derhalve nimmer worden tegengeworpen.

8.4 Een fabrieksgarantie of eventuele andere garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door derden zijn gewijzigd of gerepareerd. Evenmin is de garantie van toepassing indien de wederpartij geen gebruik maakt van de door Logopak voorgeschreven goederen (zelfklevende etiketten, carbon folie, onderdelen etc.) of indien de wederpartij de (verdere) aanwijzingen van Logopak niet heeft opgevolgd.

8.5 De wederpartij is verplicht om uitsluitend de door Logopak aanbevolen en aangeboden verbruiks-, reinigings- en reserveonderdelen te gebruiken en de goederen overeenkomstig de aanwijzigingen van Logopak te gebruiken. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Logopak heeft voldaan.

8.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Logopak in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Klachten

9.1 Zodra de goederen, waaronder begrepen eventueel daarbij behorende software, door de wederpartij ontvangen zijn, dient de wederpartij vast te stellen of de goederen in elk opzicht in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling.

9.2 Eventuele klachten, zowel op uitgevoerde overeenkomsten als op geleverde goederen en factuurbedragen, dienen binnen zeven dagen na het uitvoeren van de overeenkomst, resp. na ontvangst van de goederen, resp. na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij Logopak te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

9.3 De wederpartij kan geen beroep meer doen op gebreken indien hij niet binnen voornoemde klachttermijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken tegen de gebreken heeft geprotesteerd.

9.4 De overeengekomen eigenschappen van een zaak dienen uitsluitend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst te worden afgeleid. Eventuele maten, gewichten, omschrijvingen van prestaties dienen uitsluitend ter specificatie. Logopak geeft dienaangaande geen garantie af.

9.5 Indien Logopak een gebrekkig goed heeft geleverd, zal Logopak het goed naar eigen keuze vervangen dan wel herstellen. De gebruiker zal Logopak hiertoe redelijke tijd en gelegenheid geven. Tenzij anders overeengekomen, vinden herstelwerkzaamheden in de bedrijfsruimte van Logopak plaats. Gebrekkige goederen dienen door de gebruiker aan Logopak te worden verzonden.

9.6 De wederpartij kan zich niet op een gebrek in de prestatie van Logopak beroepen indien de prestatie mede afhangt van informatie en/of medewerking van de wederpartij en de wederpartij binnen de levertijd onvoldoende informatie heeft verschaft en/of onvoldoende medewerking heeft verleend. Verder kan zich de wederpartij niet op een gebrek in de prestatie van Logopak beroepen ingeval van schade die door slijtage, door onjuiste opslag of onjuist gebruik, door gebruik van andere dan door Logopak aanbevolen en aangeboden verbruiks- en reinigingsmaterialen, door bovenmatig gebruik en door onjuiste installatie of ingebruikneming door de wederpartij of derden is ontstaan. Indien de gebruiker onjuiste herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan de geleverde goederen uitvoert of door derden laat uitvoeren, bijvoorbeeld door installatie van niet-originele reserveonderdelen of door uitvoering door daartoe niet of onvoldoende geschoold personeel, kan hij zich niet meer op een gebrek in de prestatie van Logopak beroepen.

9.7 Voor vorderingen van de gebruiker wegens tekortkoming in de nakoming door Logopak geldt een verjaringstermijn van één jaar, ingaande vanaf het moment van risico-overgang na levering. Indien Logopak in het kader van herstelwerkzaamheden slijtage- of andere onderdelen installeert, bedraagt de verjaringstermijn voor de nieuwe onderdelen drie maanden, lopende vanaf installatie. De verjaringstermijn van de nieuwe onderdelen zal echter niet eerder eindigen dan de verjaringstermijn van één jaar op grond van de eerste zin van deze alinea.

9.8 Goederen kunnen slechts door de wederpartij worden geretourneerd, nadat Logopak zich daarmede schriftelijk accoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke accoordverklaring laten de verplichting tot betaling van de factuurbedragen onverlet, terwijl alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

 

Artikel 10: Serviceovereenkomsten

10.1 Een serviceovereenkomst tussen Logopak en de wederpartij ziet op het verrichten van preventief onderhoud en op het verhelpen van storingen.

10.2 Een serviceovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt bij het eindigen van de tussen partijen overeengekomen periode telkens stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van bedoelde (verlengde) periode per aangetekend schrijven van de wederpartij bericht heeft ontvangen dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen.

10.3 Logopak heeft te allen tijde het recht de serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst, indien de wederpartij in gebreke blijft haar (betalings-) verplichtingen jegens Logopak stipt na te komen. Onverminderd het recht van Logopak op volledige schadevergoeding, zal de wederpartij tenminste een schadevergoeding aan Logopak verschuldigd zijn, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde vervallen en nog te vervallen termijnen, welke alsdan terstond opeisbaar zijn.

10.4 In de in artikel 9.6 genoemde gevallen vallen door Logopak uitgevoerde werkzaamheden niet onder de kosten van de serviceovereenkomst maar worden aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor Logopak ten gevolgde van overmacht niet mogelijk is, heeft Logopak het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel geleverde goederen en/of terzake van de wel door Logopak uitgevoerde werkzaamheden.

11.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Logopak, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het in gebreke blijven met aflevering door leveranciers van Logopak wegens niet aan Logopak toe te rekenen omstandigheden, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, pandemia, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging bij transport, etc.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle met Logopak gesloten overeenkomsten en de uit die overeenkomsten voortvloeiende en met die overeenkomsten verband houdende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Logopak gesloten overeenkomsten, danwel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, danwel die ontstaan naar aanleiding van door Logopak gedane aanbiedingen en verstrekte adviezen/inlichtingen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Dit laat onverlet het recht van Logopak het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.